วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การสอนเชื่อมไฟฟ้าให้เข้าใจถึงหลักการเรียนรู้งานเชื่อมที่ถูกต้อง


การสอนเชื่อมไฟฟ้าให้เข้าใจถึงหลักการเรียนรู้งานเชื่อมที่ถูกต้อง

เพราะปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพทางด้านสายอาชีพเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่างเชื่อมก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งตลาดบ้านเรามีความต้องการแรงงานช่างเชื่อมที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก เพราะเหตุนี้จึงส่งผลให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เหล่าสถาบันฝึกอาชีพต่างๆ รวมทั้งกูรูผู้รู้ทั้งหลายไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อีก ทำให้มีการดำเนินกระบวนกาสอนเชื่อมไฟฟ้า ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรการเชื่อมต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมการเรียนการสอนเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ช่องทางการสอนเชื่อมไฟฟ้า
การสอนเชื่อมไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และบุคคลที่เปิดสอนหรือรีวิวความรู้ตามยูทูป มักจะสอนเชื่อมไฟฟ้าด้วยลักษณะของประเภทการใช้งานของตู้เชื่อมต่างๆ วิธีการเชื่อมง่ายๆ ขั้นพื้นฐานเบื้องต้น หากเป็นสื่อการสอนเชื่อมไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนๆ ก็จะสามารถทำให้ตัวผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักและวิธีการต่างๆ ที่จะนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสอนเชื่อมไฟฟ้าตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจะทำให้ได้ช่างเชื่อมที่มีมาตรฐาน และสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้เรียนเองจะต้องหมั่นทบทวนจากการสอนเชื่อมไฟฟ้าของแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ให้ดี หากช่างผ่านการฝึกพื้นฐานมาดีจะทำให้สามารถนำไปต่อยอดฝีมือกับการเชื่อมวิธีอื่นๆ ได้อย่างง่ายและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกไปด้วย

รายละเอียดของการสอนเชื่อมไฟฟ้า
โดยทั่วไปแล้วของการสอนเชื่อมไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะเน้นหลักการสอนเชื่อมและการใช้เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมทุกอย่าง, การแก้ปัญหาในการเชื่อมและวิธีป้องกัน, เทคนิคการเชื่อมที่ถูกต้อง มีคุณภาพและสวยงาม ซึ่งหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสอนเชื่อมไฟฟ้า จะมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายสูตรไม่ว่าจะเป็น การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ,การเชื่อมอลูมิเนียม,การเชื่อมไฟฟ้าระดับต่างๆ ,การเชื่อมโลหะ, การเชื่อมทิกเหล็กกล้าระดับต่างๆ, การเชื่อมผลิตภัณฑ์, การเชื่อม เหล็กหนา) ฯลฯ โดยการสอนเชื่อมไฟฟ้านอกจากจะสามารถเรียนได้จากศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทคนิคต่างๆ ที่ผู้เรียนประชาชนทั่วไปหรือบุคคลที่มีความสนใจสามารถเรียนได้ตามแหล่งที่กระจายไปตามเขตต่างๆ แต่ละจังหวัดแล้ว ยังมีการสอนเชื่อมไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ จากยูทูปซึ่งเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่อยากเป็นช่างเชื่อมอีกช่องทางหนึ่งซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้จากการสอนเชื่อมไฟฟ้านี้เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้  

หากเรียนเชื่อมไฟฟ้าจากศูนย์เรียนรู้หรือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ฝึกอาชีพ ฯลฯ อาจจะมีใบประกาศนียบัตรการันตีเพื่อแสดงว่าผู้เรียนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นช่างเชื่อม ซึ่งจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานได้ ส่วนการสอนเชื่อมไฟฟ้าตามยูทูปโดยผู้รู้ทั่วไป หรือจากอาจารย์ของสถาบันต่างๆ นั้น จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการเชื่อมในรูปแบบต่างๆ เช่นกัน เป็นการเพิ่มเทคนิคการเชื่อมให้กับตัวเอง ซึ่งน่าจะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นช่างหรือมีความรู้การเชื่อมอยู่แล้ว จะทำให้เข้าใจวิธีการสอนเชื่อมไฟฟ้ามากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น